Kwaliteitsstatuut

 

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: B.J.P.Bolt
BIG-registraties: 69041093301
Basisopleiding: medisch specialist (psychiater)
AGB-code persoonlijk: 03067570
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: PerspeQt
E-mailadres: b.j.p.bolt@versatel.nl
KvK nummer: 55737528
Website: www.perspeqt.nl
AGB-code praktijk: 03095310
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
ADHD
Autisme spectrum stoornis
Psychotische stoornis bij niet-crisisgevoelige patient
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: B.J.P. Bolt, psychiater
BIG-registratienummer: 69041093301
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: Psychiaters werkzaam in andere vrijgevestigde praktijken
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Diverse huisartspraktijken binnen Gouda
J. van Melick, psychotherapeut Gouda
J.van der Jagt, psychiater en psychotherapeut te Barendrecht
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Consultatie
Psychiatrische diagnostiek
Waarneming tijdens afwezigheid
Medicatiecontacten
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpraktijk of huisartsenpost als er sprake is van een crisis die direct handelen vereist.
Eenmaal per week is er een telefonisch spreekuur (momenteel vrijdag 12:00-13:00 u) voor minder
spoedeisende vragen.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dat niet nodig blijkt gezien de doelgroep (niet crisisgevoelige patienten)
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.perspeqt.nl/vergoeding
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.perspeqt.nl/vergoeding
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/beroepscode
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Het liefst allereerst bij mij. Verder ben ik aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
Link naar website:

Overige informatie en links


9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachtenportaal Zorg te Enkhuizen
Link naar website:

Overige informatie en links


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.van der Jagt, psychiater-psychotherapeut
Het kan ook zijn dat er met een andere vervanger afspraken worden gemaakt. De naam van de
vervanger en contactgegevens wordt tijdig op de website bekend gemaakt en mondeling
meegedeeld aan clienten.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.perspeqt.nl (in de banner onderaan de
pagina’s)
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Omdat het een solo-praktijk betreft, heeft de client altijd contact met mij. Na aanmelding door de
huisarts of de client zelf via email of telefonisch, volgt een kort telefoongesprek met de client om te
beoordelen of de problematiek te behandelen is in de praktijk. Het kan ook zijn dat dit gesprek via de
email plaatsvindt.
Aan het eind van de intake wordt een behandelvoorstel besproken of vindt terugverwijzing naar de
huisarts plaats, zo nodig met een advies of voorstel voor het soort praktijk waar de problematiek wel
behandeld kan worden.
Ik ben telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur (vrijdag 12:00-13:00 u) en verder via
de mail (info@perspeqt.nl). Ik streef ernaar mails uiterlijk binnen 2 dagen te beantwoorden.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: B.J.P.Bolt
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: B.J.P. Bolt
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: B.J.P.Bolt
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt mondeling besproken met de client
en een kopie wordt meegegeven. Afhankelijk van de problematiek en de wens van de patient wordt
een naaste betrokken bij de diagnostiek en behandeling.
Omdat de client mij als enige behandelaar heeft, vindt er regelmatig mondeling een evaluatie plaats
van de behandeling. Dit is een logisch onderdeel van de behandelgesprekken.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Feitelijk wordt tijdens ieder behandelcontact de behandeling geevalueerd. Het behandelplan wordt
minimaal eens per jaar schriftelijk aangepast tijdens een evaluatie. Verder wordt gebruik gemaakt
van div. vragenlijsten in het kader van ROM, waarvan de uitkomsten worden besproken. Rom vindt
plaats aan het begin en het eind van de behandeling of jaarlijks, als de behandeling langer dan een
jaar duurt.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t.
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Omdat ik de enige behandelaar ben, evalueer ik de behandeling iedere keer als de client een
afspraak heeft. Als standaardperiode voor een update van het behandelplan hanteer ik een jaar.
Omdat ik het klinische beeld zelf vervolg, wordt feitelijk tijdens elke behandeling de voortgang
gemonitoord.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Jaarlijks als er een officiele behandelplanevaluatie plaatsvindt, door mondeling na te vragen hoe het
gaat en of er verbeterpunten zijn voor de praktijk en door afname van een CQI. Idem bij afsluiten van
de behandeling. Verder vraag ik regelmatig ad hoc tijdens de behandelgesprekken na of alles goed
loopt en of er knelpunten zijn.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: B.J.P.Bolt
Plaats: Gouda
Datum: 04-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja